I många delar av världen genomförs skogsrestaureringar och andra naturvårdsåtgärder med syftet att öka den biologiska mångfalden. De vanligaste åtgärderna är naturvårdsbränningar samt efterliknande av småskaliga naturliga störningar där döda träd skapas (t ex luckhuggningar), vilka båda gynnar många arter som är beroende av död ved. Men dessa åtgärder kan samtidigt öka risken för utbrott av skogsskadeinsekter, visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Läs hela nyheten här