Att plantera blommor och häckar nära jordbruksgrödor är ett sätt att försöka öka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster som skadedjursbekämpning och pollinering. I ett syntesarbete fann ett internationellt forskarteam att blomsterremsor, men inte häckar, förbättrade skadedjursbekämpningen i angränsande grödor med 16%. Effekterna på pollinering var mer blandade.

Läs hela nyheten här