Följande nya titlar av SLU:s publikation Fakta Skog har givits ut nyligen och finns nu tillgängliga på webben: Tallens produktion i norra Sverige – 33 år efter gallring och/eller gödsling Långsiktiga effekter av gödsling och gallring på enskilda tallar och på beståndets tillväxt studerades på Svartbergets försökspark i Vindeln. Gallring av skogen ökade trädens diametertillväxt och sänkte höjden till den levande kronan. Gallring ökade också de enskilda trädens tillväxt men minskade den totala tillväxten. Gödsling gav ingen statistisk signifikant tillväxtökning efter 33 år. Långsiktiga försök kräver lång kontinuitet för att kunna visa olika behandlingars långsiktiga effekter. SLU:s försöksparker har varit garanter för att långsiktiga försök har kunnat utvärderas.   Träd som mat för stora växtätare i Östafrika Växter producerar ämnen som utgör ett kemiskt försvar mot växtätare och smittämnen. Växten måste balansera behovet av tillväxt och reproduktion mot risken att bli uppäten och därmed behovet av försvar t.ex. genom mängden taggar eller giftighet. Vi behöver veta mer om mekanismerna bakom fördelningen mellan försvar och tillväxt, där hypoteserna idag ger flera olika utfall. Analyser av akacia-blads kemiska sammansättning i Östafrika stöder hypoteser om växtförsvar och växtens avvägning om risken att bli betad.  

Läs hela nyheten här