Följande nya titlar av SLU:s publikation Fakta Skog har givits ut nyligen och finns nu tillgängliga på webben: Fakta Skog 7/2017 Automatiserad datainsamling – ger vägledning för effektiviserat skotningsarbete   Manuella tidsstudier av skotning är tidskrävande. Med automatisk datainsamling, ADI, är det möjligt att samla in större mängder data, dessutom oftast med högre upplösning än i manuella studier. Arbetsmomenten ”lastning” och ”lossning”, inklusive tillhörande körtid, utgör tillsammans ca 80 procent av skotarens effektiva arbetstid. Virkeskoncentration, och hur olika sortiment fördelas över trakten, är de viktigaste faktorerna för prestationsmodellering av skotning. Teknisk utveckling som syftar till att underlätta kranarbetet, samt beslutsstöd och tumregler för optimering av lastnings- och lossningsarbetet, är viktiga för höjd produktivitet. Fakta Skog 8/2017 Automatiserad uppföljning av bränsleförbrukning vid skotning   Sambandet mellan tidsåtgång och bränsleförbrukning vid skotning är komplext. Bränsleförbrukningen var visserligen starkt korrelerad med tidsåtgången, men trots detta fanns undantag. Generellt har förare med hög produktivitet även god bränsleekonomi. Då man samlastar flera sortiment ökar kranarbetets andel av den totala tiden och körningens andel minskar. För att minska bränsleförbrukningen ska man samlasta mer än om målet är att minska tidsåtgången. För att uppnå bästa ekonomiska resultat är det väsentligt att en minskad bränsleförbrukning inte medför sänkt produktivitet.

Läs hela nyheten här