Följande nya titlar av SLU:s publikation Fakta Skog har givits ut nyligen och finns nu tillgängliga på webben: Fakta Skog 10 2017 Skogsbruk med förkultur – ett sätt att tillföra mer virke och kvalitet? Genom att nyttja olika trädslags tillväxtmönster på samma växtplats finns möjligheter att skydda klimatkänsliga arter och ta tillvara tillväxtpotentialen på odlingslokalen. Tanken är att olika trädslag kan komplettera varandra i virkesproduktion och sortiment under omloppstiden. Den klassiska varianten i svenskt skogsbruk är att låta björken utgöra ett initialt skydd för granen och samtidigt bidra till ett tidigt virkesuttag. Detta förkulturs-skogsbruk tror vi kan utvecklas vidare genom att snabbväxande trädslag utgör det övre trädskiktet medan gran och andra trädslag blir det kommande huvudträdslaget. Fakta Skog 11 2017 Renskötsel i Sverige – en ekonomisk analys av användningen av GPS och anpassad skogsskötsel Användningen av GPS-halsband underlättar övervakningen av renhjorden. Fördelarna med GPS-halsband är bl.a. bättre arbetsvillkor, ökad kunskap om renens vandring och spårning av angrepp av predatorer i realtid. Renskötarna blir duktiga på att utnyttja ny teknik. Anpassad skogsskötsel inom viktiga betesområden som gynnar tillgången på lav bedöms öka rennäringens inkomster. Fakta Skog 12 2017 Fysisk planering för hållbara landsbygdskommuner I kommunal översiktsplanering ska landskapets alla intressen och behov kommuniceras och balanseras i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Glest befolkade, geografiskt stora, naturresursrika kommuner behöver verktyg för landskapsplanering. Med hjälp av GIS (Geografiskt Informations-System) och befintliga geografiska data kan ekologiska, sociala och ekonomiska värden i skogen visualiseras. Utveckling av översiktsplaneringen skulle kunna göra den till ett effektivare verktyg för landskapsplanering. Detta skulle gagna såväl allmänna som enskilda intressen, liksom både nationell och lokal nivå.

Läs hela nyheten här