I en ny vetenskaplig översiktsartikel pekar författarna på flera fördelar med ekologisk produktion såsom mer biologisk mångfald, förbättrad vatten- och jordkvalitet per ytenhet, förbättrad lönsamhet för producenten och bättre näringsinnehåll i ekologiska produkter. Lägre skördenivåer och högre konsumentpriser lyfts fram som utmaningar. Författarna pekar också på flera områden där kunskapsläget är oklart när det gäller hur väl ekologisk produktion presterar när det gäller bland annat stabilitet i skördenivåer, jorderosion, vattenanvändning och arbetsförhållanden. EPOK-anknutna Elin Röös från SLU sammanfattar här de huvudsakliga slutsatserna.

Läs hela nyheten här