Bottentrålning är omdiskuterat. Trålningen påverkar både havsbottnarna och bottenlevande djur men är också en effektiv fiskemetod. I en nyligen publicerad artikel presenterar forskare för första gången en global sammanställning över bottentrålningens ”fotspår”. Skagerrak och Kattegatt tillhör de havsområden där fotavtrycken är relativt stora och trålningsintensiteten hög. Det europeiska bidraget till studien har tagits fram inom det EU-finansierade projektet BENTHIS.

Läs hela nyheten här