I nära samarbete med skogssektorn i södra Sverige satsar Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet och Skogforsk på forskning som ska utveckla skogsskötseln i södra Sverige. Nu börjar rekryteringen av doktorander till sex projekt som är inriktade på olika faser i skötseln.

Läs hela nyheten här