Med två gedigna rapporter stärker Future Forests kunskapsläget om hyggesfritt skogsbruk. Den ena sammanställer kunskap från Finland och Sverige om de olika hyggesfria skogsbruksmetodernas förutsättningar och effekter. Den är framtagen i samarbete med det finska naturresursinstitutet LUKE. Den andra bygger på en medieanalys av debatten kring hyggesfritt skogsbruk som ett alternativ till kalhyggesbruket.

Läs hela nyheten här