Sedan rävens dvärgbandmask upptäcktes i Sverige 2011 har det pågått ett intensivt arbete med att ta fram grundläggande kunskap om parasitens förutsättningar i svensk natur. Idag vet vi den har en begränsad utbredning i landet, men att den kan vara allmän på vissa platser där det finns såväl räv som vattensork eller åkersork. En stor del av detta arbete redovisades nyligen i en avhandling av Andrea Miller från SLU.

Läs hela nyheten här