Hur gick det egentligen till när skogsbruket aktivt började arbeta med naturvårdsåtgärder? Den kanske främsta drivkraften bakom denna dramatiska utveckling var ”rödlistorna” som visade på hur skogslevande arter hotades av dåtidens skogsbruk. Detta visar Per Simonssons avhandling vid SLU. Konsekvensen av denna utveckling blev både att naturhänsyn integrerades i det dagliga skogsbruket och att områden skyddades frivilligt av markägare. Resultatet börjar synas i skogen med fler grova och döda träd i ungskogen och stora arealer frivilligt skyddade skogar.

Läs hela nyheten här