Korta perioder av förhöjd temperatur i Antarktis kan innebära livsfara för många lavarter, enligt en ny studie där forskare från SLU har deltagit. Lavarterna påverkas dock olika starkt av temperaturförändringar och det innebär att växtsamhällets artsammansättning kommer att förändras. Effekterna av temperaturökningen visar sig först i Antarktis, men resultaten kan vara vägledande för hur det kan komma att gå även i varmare områden.

Läs hela nyheten här