Mer variation på åkrarna och i odlingslandskapet – diversifiering – gynnar i de flesta fall ekosystemtjänster och biologisk mångfald utan att äventyra skörden. Det visar en internationell studie som letts av forskare från SLU. Forskarna har analyserat nära 42000 jämförelser av olika odlingssystem och brukningsåtgärder. Diversifieringen kan ske både ovan och under jord till exempel genom att man odlar fler grödor i växtföljden, sår blomremsor, minskar jordbearbetningen, tillsätter stallgödsel och skapar och restaurerar artrika livsmiljöer i landskapet.

Läs hela nyheten här