SLU har på uppdrag av regeringen tagit fram ett nytt underlag till referensnivå för skog. Nivån kommer att reglera hur mycket av kolsänkan i skogen som får användas för att uppfylla Sveriges åtaganden inom EU:s klimatramverk under 2021–2025. Referensnivån ska säkerställa att kolsänkan i skogen bibehålls eller ökas i enlighet med Parisavtalet och är en del av den s.k. LULUCF-förordningen (Land Use, Land Use Change and Forestry). Regeringen beslutar om det slutgiltiga förslaget på referensnivå i slutet av 2019.

Läs hela nyheten här