I svenska skogar finns inte så många trädarter men artrikedomen kopplad till träd är stor. Det gäller till exempel lavar och skalbaggar. Åsa Ranlund visar i sin avhandling att det är stor variation mellan hur arterna reagerar på åtgärder inom skogsbruket beroende på vilka egenskaper de har och vilka träd de är kopplade till. Hon har sett att hänsynsträd av asp och björk verkar spela en viktig roll för lavarna i det brukade skogslandskapet. Men för att kunna bevara fler arter behövs en bredd av olika naturvårdsåtgärder.

Läs hela nyheten här