Regeringen uppdrar åt SLU att säkerställa tillgång till nya växtsorter anpassade för svenska odlingsförhållanden, vilket är av stor vikt för en stärkt konkurrenskraft i jordbruket i ett förändrat klimat. Ett kompetenscentrum för växtförädling inrättades vid SLU efter att medel anvisats i budgetpropositionen för 2018 för att tillgodose detta behov.

Läs hela nyheten här