I norra Östersjöns landhöjningsområden är så kallade flador – grunda avsnörda vikar – kustens viktigaste yngelkammare. En ny studie av flador i Kvarkenområdet ger kunskap om hur vi bättre kan bevara dessa värdefulla miljöer. Studien visar att högre temperaturer gynnar reproduktionen av abborre och gädda, men att spigg i fladorna kan minska förekomsten av fiskyngel genom att de äter upp dem. Muddring av flador kan leda till både lägre temperaturer och mer spigg, och därmed ge negativa effekter på reproduktionen av dessa viktiga rovfiskar.

Läs hela nyheten här