Övergödningen och minskningen av antalet stora rovfiskar i kustnära ekosystem påverkar bottenväxter negativt, genom att gynna fintrådiga alger. Nya resultat från en omfattande experimentstudie visar att beståndstätheten är viktig för att växterna skall klara av att stå emot stress och konkurrens när koncentrationen av näringsämnen är hög och rovfiskpopulationen minskar. Studien visar att det är möjlighet att motverka negativa effekter av övergödning och minskning av antalet rovfiskar, genom att försöka behålla en hög täthet av akvatiska växter i grunda vikar.

Läs hela nyheten här