Klimatet och dess förändringar påverkar inte bara enskilda arter, utan också det komplexa samspelet mellan arter. Denna växelverkan har stor betydelse för insektsangrepp på växter, pollinering, predation och parasitism. Nu har en nordisk forskargrupp där SLU ingår visat hur mikroklimatet formar samhällena av insekter inom ett landskap på Grönland, från hur vanliga enskilda arter är lokalt till växelverkan mellan arterna och de växtskador som växelverkan ger upphov till. Resultaten antyder att klimatförändringarna kan rubba maktförhållandena mellan insekterna och förändra hur de påverkar sin miljö.

Läs hela nyheten här